Giám sát hành trình BK79 có phần mềm giám sát trực tuyến

Phù hợp với quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT

Phần mềm giám sát trực tuyến

Kiểm soát nhiên liệu dễ dàng

Thiết kế với 2 hệ thống vệ tinh GPS

….

.
.
.
.